Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada, tundlikumaid isikuandmeid nimetatakse eriliiki isikuandmeteks, milleks on ka inimese terviseandmed. Patsiendi isikuandmete töötlemine on iga tema isikuandmetega tehtav toiming.

B.Braun Medical OÜ/Haavakliinik tervishoiuteenuse pakkujana on kohustatud edastama andmed  patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta tervise infosüsteemi. Tervise infosüsteem on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, milles töödeldakse tervishoiuvaldkonnaga seotud andmeid tervishoiuteenuse osutamisega seonduvateks toiminguteks.

Töötleme isikuandmeid, kui:

 • te tulete Haavakliinikusse vastuvõtule – töötleme Teie isikuandmeid, aga samuti terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse või vigastuse diagnoosimiseks ja ravimiseks;
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks – töötleme Teie isikuandmeid (isikukood, nimi), et kontrollida Teie seotust patsiendiga ja Teile patsiendiga seotud teabe edastamiseks. Seda ainult juhul, kui patsient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud;
 • soovite raviga seotud dokumentide või andmete väljastamist – kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide või andmete saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide või andmete väljastamiseks;
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid kui kirja saatjat;
 • osalete meie pakutud koolitustel – töötleme Teie andmeid (nimi, kontaktandmed, ametikoht) korraldusliku teabe edastamiseks, nõuoleku küsimiseks, koolitusel osalemist tõendavate dokumentide väljastamiseks, maksedokumentide koostamiseks ja edastamiseks ning koolituste ja konverentside kohta infokirjade saatmiseks;
 • külastate meie veebilehte – külastuse kohta kogutavad andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga) ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Me ei seo IP-aadresse Teid tuvastava teabega. Kogume statistikat selle kohta, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal peatute, et selle põhjal meie veebilehte arendada ja muuta see kasutajasõbralikumaks. Selleks kasutame küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui meie veebilehte külastate. Küpsistest on võimalik loobuda, kui muudate kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutate juba salvestatud küpsised. 

Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest.

Andmete edastamine

Juriidilise kohustuse täitmiseks edastame raviga seotud andmeid:

 • teistesse andmekogudesse, milleks on tervise infosüsteem (digilugu) ja vähiregister;

Kirjavahetus

 • Meile saadetud taotlused registreeritakse B.Braun Medical OÜ/Haavakliiniku dokumendihaldussüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada Haavakliinikule teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks puudub taotlejal õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.
 • Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente ja andmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente või andmeid saada (nt politsei, kohus, haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms).
 • Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele ainult tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

 

Isikuandmetega seotud rikkumine

 • Kui Haavakliinikus peaks toimuma isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Teie õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lahendada ja edasised rikkumised ära hoida.
 • Kui isikuandmetega seotud rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavitamise eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid tekkinud olukorra leevendamiseks.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus:

 • tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud;
 • taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad;
 • nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks puudub meil seaduslik alus, kustutamist; 
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks kui Teie isikuandmete õigsust kontrollitakse);
 • esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes.

Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taotluse  võib esitada kohapeal Haavakliiniku vastuvõtus isikut tõendava dokumendi alusel või saata postiga aadressile J. Sütiste tee 17/1, 13419 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@haavakliinik.ee.

Vastame Teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Teie kohta kogutud andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. Kui meil on põhjendatud kahtlused taotluse esitanud isiku identiteedi suhtes, võime nõuda taotluse esitaja isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • kahjustada riiklikku julgeolekut;
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist.

Kõigis isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes võite pöörduda B.Braun Medical OÜ andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse.ee@bbraun.com.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas B.Braun Medical OÜ andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, Tallinn 10134, e-posti aadress info@aki.ee).